Vēsture

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

“Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat,
kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu”.
(Jn.13:34)

1877. gads

Atklāja Tukuma dzelzceļa līniju. Ātri uzplauka Rīgas Jūrmalas peldu vietas, īpaši Bulduru – Edinburgas rajons.Tādēļ vairāku Bulduru rajona grunts īpašnieku un vasaras viesu starpā nobrieda doma, ka būtu vēlams uzcelt šeit lūgšanas namu.

1887. gads

Maijā, viņa Majestāte, Krievijas imperātors ķeizars Aleksandrs III deva rīkojumu bez maksas ierādīt divas pūrvietas (0,7412 h) dievnama celšanai Bulduru mežā ar veltījumu: ”… tik ilgi, kamēr pastāvēs minētais lūgšanas nams”. Pēc arhitekta Hermaņa Hilbiga (1860 – 1939) Dievnamu iecerēja kā ķieģeļu mūra neapmestu vienjoma baznīcu ar nosaukumu “Waldkapelle” (Meža kapela) un cēla vasarā atbraukušo kūrviesu apkalpošanai.

1888. gads

15. augustā tiek ielikts pamatakmens.

1889. gads

29. jūnijā tika iesvētīta Meža kapela.

1894. gads

Nospriež baznīcu paplašināt, uzceļot staltu torni un paplašinot priekštelpas.

1896. gads

Baltijas domeņu valde dāvā baznīcas ieejai dzelzs durvis ar uzrakstu, ka tās veltītas Aleksandra III piemiņai(1845-1894, Krievijas imperātors 1881.g. – 1894.g.), pateicībā par zemes piešķiršanu.

Pēc I Pasaules kara

I Pasaules kara vētras baznīcai laimīgi iet secen, un dievnams pārbaudījumu laikos nav jūtami cietis.

1930. gads

Gada sākumā Senāts galīgi piespriež Bulduru baznīcu Dubultu ev. lut. draudzei.
Ar Kr.Morberga testamenta legāta Ls 2000.– palīdzību draudze ķeras pie nepieciešamiem remontiem: izlabo baznīcas jumtu, aizsedzot kara pēdas – šrapneļu caurumus, ieved elektrisko instalāciju un ierīko apkurināšanu, lai dievkalpojumus bez traucējumiem varētu noturēt arī ziemā.

1931. gads

Baznīcas valde ierosina piebūvēt plašāku ģērbkambari, bet šis nodoms jāatliek līdzekļu trūkuma dēļ.

1934. gads

Mirst ilggadīgais Bulduru baznīcas pārzinis J.Putniņš.

1935. gads

J.Putniņa mantinieki, sekojot nelaiķa vēlējumam, ierīko baznīcas lielajā svečturī elektrisko instalāciju.

1937. gads

Baznīcas padome nolemj veikt baznīcā sekojošus darbus: uzcelt piebūvi blakus telpām, pārsegt jumta segumu, izvest nepieciešamos krāsošanas darbus un iztīrīt un paplašināt ērģeles.
Rīgas Jūrmalas pilsētas arhitekts, Viktors Mellenbrgs (22.02.1905.– 15.02.2001.), izstrādā pārbūves projektu, pieskaņojot piebūves daļu vispārējai baznīcas arhitektūrai.

1939. gads

Janvārī Baznīcas virsvalde nolemj, ka pielaižama baznīcās vācisko uzrakstu dzēšana. To vietā liekot tekstus latviešu valodā, bet to grafiskais iekārtojums pieskaņojams dievnama iekšpuses stilam. Tā virs altāra telpas puslokā izveidojās Svēto rakstu vārdi: ”Dievs ir mīlestība”. Lielā pacilātībā 1939. gada 23.jūlijā tika atzīmēta Bulduru baznīcas 50.gadskārta.

1939. gads

23. augustā, mēnesi pēc 50. gadskārtas svinībām, sekoja pasaules lielvaru zemiskā un asiņainā tautu ticību piesmiešana un cilvēku iznīcināšana.

Pēc 2. Pasaules kara baznīcas dzīvē daudz neapzinātu, baltu plankumu

1953.-1992. gads

‍Ēkā atrodas Lavijas Valsts kino–foto–fono dokumentu arhīvs.

1989.-1990. gads

‍Pazudusī Altāra glezna “Kristus staigā pa ūdens virsu”, tika glabāta Ķemeru ev. lut. baznīcā.

1991. gads

‍Gada sākumā notiek Bulduru ev. lut. draudzes dibināšanas sapulce.

1994. gads

‍9. maijā Dubultu ev. lut. draudzei tiek atkārtoti nostiprinātas īpašuma tiesības uz Bulduru baznīcu un tai pieguļošo zemes gabalu.

1996. gads

‍Septembris ir liktenīgs Bulduru Baznīcai un draudzei – gandrīz visa draudze, kurā 1995. Baznīcas gada noslēgumā ir 54 locekļi, seko mācītājam Ilāram Plūmem un pievienojas jaunizveidotajai ārpus Latvijas ev. lut. Baznīcas dibinātai luterāņu Baznīcai.

1996. gads

‍23.oktobris. Ar LELB Konsistorijas lēmumu tiek atjaunota Bulduru evaņģēliski luteriskā draudze.

1998. gads

‍20. septembris. Draudzes priekšnieks Juris Mušperts, saņem baznīcas atslēgas un draudze atgriežas Bulduru baznīcā.

1999.-2000. gads

‍Noslēdzas būvgružu izvešana no baznīcas un tās apkārtnes.

2001. gads

‍Jūlijā un augustā tiek noņemtas restes logiem, noņemti būvprofili no sienām.
Decembrī Slokas ev. lut. draudzes amatnieki un jaunieši, ieklāj daļu zāles grīdas.
24. decembrī Ziemassvētku svētvakars baznīcā pulcēja aptuveni 40 cilvēkus. Lai arī bija liels aukstums un nebija izdevies pieslēgt jauno apkures krāsni lielajā zālē un neīstenojās iecere pēc 49 gadu pārtraukuma svinēt Ziemassvētku svētvakaru lielajā zālē, uz jaunās grīdas laukuma dziedātā svētku dziesma, sveču gaismā, aizkustināja klātesošos.
Draudzes locekļu skaits kopš 1998.gada svārstās ap 30.

2002. gads

‍Laikā nobeigta grīdas ieklāšana lielajā zālē un uzstādīts neliels zāles apgaismojums.
20. decembrī lielajā zālē tiek ieliktas durvis.

2003. gads

‍15. septembrī Sakristejas bedrē sabērta grants, paralēli tiek kalta – restaurēta altārtelpas labās puses durvju aile un aizmūrēta arhīva laikā izkaltā vecā, aizber altārtelpas bedri (bijušo katla telpu), noblietē.
Decembrī Slokas jaunieši ieklāj altārtelpas grīdu.

2004. gads

‍Turpinās grīdas likšana.
14. maijā. Baznīca ieguvusi pagaidu baltu ietērpu. Pēc ilgiem gadiem virs altāra velves lasāms “DIEVS IR MĪLESTĪBA”.
26. jūnijā. Atjaunotā altāra iesvētes un 115. gadu baznīcas iesvētes jubilejas dievkalpojums.
Septembrī tiek saņemts jaunais baznīcas zvans.

2005. gads

Tiek uzstādītas lielās koridora ieejas durvis, kuras nomainīja, arhīva laikā sabojātās, oriģinālās durvis. Sākas kārtējie kapitālā remonta darbi baznīcā: sakristejas rekonstrukcija, kancelejas telpu kapitālais remonts. Pabeigts baznīcas virspamatu apmetuma remonts.

2006. gads

‍No 23.–29. jūnijam notiek altāra un kanceles uzstādīšana.
23. jūlijā plkst. 13:00 sākas jaunās kanceles un altāra iesvētīšanas dievkalpojums.

2009. gads

‍Oktobrī sākas ērģeļu pārvietošana no Ķemeru ev.lut. baznīcas.

2010. gads

‍24.decembrī – Ziemsvētku vakarā dievkalpojums notiek ērģeļu skaņu pavadībā. Ērģeļu pilnveidošana turpinās.

2015. gads

‍24.decembra Kristus piedzimšanas svētvakars sapulcina ļaudis no visas plašās apkārtnes – Ticība, Cerība, Mīlestība ir!!!

2016. gads

Tiek veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadu izbūve un atjaunota tualetes telpa. Beidzot baznīcā ir ūdens!

2017. gads

Svētdien, 2. jūlijā tika atzīmēta Bulduru baznīcas 128. gadadiena (iesvētīta 1889. gadā kā Meža kapela). Pēc dievkalpojuma neliels Bulduru draudzes locekļu un viesu pulciņš sanāca kopā, lai pie kafijas un tējas tases dalītos domās par pagātnes norisēm un nākotnes iecerēm. Raisoties sirsnīgām un draudzīgām sarunām, ikviens tika piepildīts ar jaunām cerībām un Baznīcas nākotnē lūkojās paļāvībā un ticībā uz mūsu Kunga žēlastību un apsardzību.

Uz Bulduru baznīcas 128. gadadienas svinībām ieradās arī viens ļoti neparasts viesis, kurš izgājis cauri dūmvada “ellei” gaidīja mūs apkurināmajā krāsnī. Jaukais radījums tika atbrīvots no krāsns mutes un, klātesošo priecīgo aplausu pavadīts, brīvs un laimīgs aizlidoja debesīs.‍

2019. gads

2019. gada jūnijā, gatavojoties baznīcas 130. gadu jubilejas publiskiem pasākumiem, tika veikts daļējs kosmētiskais remonts altāra telpai un nokrāsotas draudzes telpas sienas. Ar Jūrmalas domes finansiālu atbalstu tiek atjaunots baznīcas žogs.
2019. gada rudenī ar vēsturnieka stāstījumu par Latvijas Brīvības cīņu notikumiem Jūrmalā un Bulduru apkārtnē, tiek uzsākta pasākumu sērija atzīmējot nozīmīgus notikumus Latvijas vēsturē un baznīcas dzīvē.

2020. gads

2020. gada maijā tiek uzsākti baznīcas fasādes remontdarbi – ķieģeļu mūra kontrforsu restaurācija.
Baznīcas telpās tiek uzstādīti normatīviem atbilstoši gaismekļi un daļēji nomainīta elektroinstalācija, tiek veikts torņa zibens aizsardzības sistēmas remonts kā arī tiek veikti izolācijas pretestības un zemējuma pārejas mērījumi, elektrisko savienojumu pārbaude ar termokameru un dokumentācijas, shēmu sastādīšana.
Tiek uzsākta arī baznīcas dārza labiekārtošana – pateicoties pašvaldības finansējumam tiek izveidots skatuves laukums un uzstādīta lapene.
2020. gada nogalē tiek veikta arī malkas apkures krāsns un apkures sistēmas uzlabošana. Darbi tiek veikti par draudzes līdzekļiem un draudzes locekļu palīdzību darbu veikšanā.
2020. gadā turpinās iepriekšējā gadā uzsāktā pasākumu sērija, kurā kopumā norisinājās 15 Jūrmalas skolu koru un 5 kora “Lira” koncerti.

2021. gads

2021. gadā tiek izstrādāta projekta dokumentācija “Bulduru luterāņu baznīcas jumta konstruktīvās noturības pastiprināšanai un ēkas interjera elementu atjaunošanai”.
Vasarā baznīcas dārzā norisinās pasākumi “Brīdis kopā” – 7 koncerti un Jūrmalas leļļu teātra izrāde. Pasākumi sniedza iespēju draudzes locekļiem un apkaimes iedzīvotājiem atkal būt kopā pēc Covid-19 krīzes ierobežojumiem, pulcēties sadraudzībā, pārvarēt sociālās izolācijas sekas un atgūt mentālo un emocionālo veselību.
Rudenī turpinās baznīcas dārza labiekārtošana – baznīcas dārzā tiek iestādīti 21 vasaras un 15 mūžzaļie rododendri. Darbi tiek veikti par Jūrmalas pilsētas pašvaldības un Nodibinājuma “Fonds – Jūrmala cilvēkam” līdzekļiem.

 

2022. gads

 • Draudze savā īpašumā iegūst dievnamu un zemi.
 • Vasarā svinīgi tiek iedegta atjaunotā vēsturiskā lustra.
 • Baznīcas zāle iegūst jaunu paklāju.
 • Uzstādīta ugunsdrošības sistēma.
 • Turpinās baznīcas ēkas remontdarbi:
  • Baznīcas torņa krāsošana.
  • Nostiprināts krusts.
  • Sakārtota (salabota un nomainīta) ūdens novadīšana no jumta.
  • Ēkas fasādei nomazgāta sūna.
  • Nomainīta grīda telpās aiz altāra.
  • Salabotas aizmugures durvis, atjaunots jumtiņš virs tām.
 • Veikta baznīcas jumta konstruktīvās noturības izvērtēšana.
 • Vasarā baznīcas dārzā turpinās pasākumi “Brīdis kopā” – teātra mākslas meistardarbnīcas jauniešiem, koncerti un Jūrmalas leļļu teātra izrāde.
 • Izzāģēti bojātie koki baznīcas dārzā.
 • Projektā “Vislielākā dāvana” nodrošinātas dāvanas bērniem līdz 14 gadiem.